Page 3 - หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2
P. 3

ส�รบัญ

                        หน้�

                      4     แบบทดสอบก่อนเรียน       หนิ่วย์การเรีย์นิรู้ที่    8     คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬ�บ�สเกตบอล

                      11    ประโยชน์ของก�รเล่นกีฬ�บ�สเกตบอล
           1           12    ม�รย�ทในก�รเล่นและชมกีฬ�บ�สเกตบอล
                      13    สน�มแข่งขันและอุปกรณ์กีฬ�บ�สเกตบอล       หนิ่วย์การเรีย์นิรู้ที่    14    ทักษะกีฬ�บ�สเกตบอล

                      15    ก�รสร้�งคว�มคุ้นเคยกับลูกบ�สเกตบอล
           2           17    ก�รส่งและรับลูกบ�สเกตบอล
                      20     แบบฝึกทักษะก�รส่งและรับลูกบ�สเกตบอล


                      22     ก�รเลี้ยงลูกบ�สเกตบอล


                      24     แบบฝึกทักษะก�รเลี้ยงลูกบ�สเกตบอล


                      26     ก�รยิงประตูบ�สเกตบอล


                      29     ก�รหลอกล่อ


                      30     ก�รป้องกัน


                      31    ก�รรีบ�วด์ลูกบอล


                      31    แบบฝึกทักษะก�รหลอกล่อและก�รป้องกัน       หนิ่วย์การเรีย์นิรู้ที่    33     กติก�ก�รแข่งขันกีฬ�บ�สเกตบอล

                      34     ก�รเล่นทีม
           3          44     แบบทดสอบหลังเรียน
                                         หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
                                       เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2 3
   1   2   3   4   5   6   7   8