Page 2 - Psychiatric and Mental Health Nursing Vocabulary Pocket Book : Faculty of Nursing Prince of Songkla University
P. 2

ค�าน�า                 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมค�ำศัพท์ทำงกำร

             พยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตที่ใช้ในกำรสอน และพบเห็นได้บนหอ

             ผู้ป่วยจิตเวช และหน่วยงำนจิตเวชชุมชน จ�ำนวน 415 ค�ำ โดยแบ่งตำม

             หัวข้อในแบบพิมพ์เขียวสอบสภำกำรพยำบำล โดยมุ่งหวังให้พยำบำล

             นักศึกษำพยำบำลและผู้ที่สนใจ สำมำรถน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อกำร


             ฝึกประสบกำรณ์บนหอผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชชุมชนได้ สอดคล้องกับ

             กำรศึกษำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถแสวงหำควำม

             รู้ได้ด้วยตนเองจำกสื่อกำรสอนทุกรูปแบบ และใช้ทักษะในกำรสืบค้น

             และใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม
                 ขอขอบคุณเงินกองทุนวิจัย คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย

             สงขลำนครินทร์ที่สนับสนุนทุนกำรผลิต และขอขอบคุณ คณำจำรย์


             สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต ที่เป็นก�ำลังใจในกำรผลิต

             หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และให้ข้อเสนอแนะเสมอมำ
                 บุญกุศลและควำมดีใด อันเป็นผลพวงจำกกำรท�ำประโยชน์ของ

             หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ ขออุทิศแด่บุพกำรีและผู้มีพระคุณ ขอให้

             ท่ำนพบแต่ควำมสุขกำยและควำมสงบทำงใจ หำกท่ำนผู้อ่ำนมีข้อเสนอ

             แนะใดๆ ผู้รวบรวมขอขอบคุณไว้ล่วงหน้ำ ณ ที่นี้

                                                 ผู้รวบรวม

                                                   2563
   1   2   3   4   5   6   7