Page 5 - RMUTR135
P. 5

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษา
    อังกฤษ) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) โดยได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนราชการหนึ่งตามกฎหมายภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
    ดังที่ได้รับการยกฐานะจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งในปี พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
    พ.ศ. 2548 ที่มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้เป็น 1 ใน 9 แห่ง อันเกิดจากการรวมตัวกันของ 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่บพิตรพิมุข
    จักรวรรดิ พื้นที่ศาลายา วิทยาเขตวังไกลกังวล และวิทยาลัยเพาะช่าง โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
    บริหารธุรกิจ ใน 3 พื้นที่ ดังนี้คือ 1. พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 2. พื้นที่ศาลายา และ 3. พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
    ประวัติคณะศิลปศาสตร์

        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดิมก่อตั้ง   1. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
    ในนาม “คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์” สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราช      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบัน
    บัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2518 ก่อเกิดรากฐานจากการ การศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ได้ผลิต
    จัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาตั้งแต่พุทธศักราช 2477 เริ่มแรกเปิดสอน บุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านภาษาญี่ปุ่นต่อเนื่องมายาวนาน ปัจจุบันได้จัดโครงการ
    ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 7 – 8 แผนกวิสามัญ ภาษาต่างประเทศ โดยเรียนภาษา แข่งขัน “ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ” ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
    อังกฤษเป็นวิชาบังคับและเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน หรือญี่ปุ่นเป็น จนถึงระดับอุดมศึกษา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรและสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
    วิชาเลือก ส่วนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ พัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
    จีนนั้นเปิดสอนรุ่นแรกใน พ.ศ. 2545 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นประจำาทุกปี          3
    สากลเปิดสอนรุ่นแรกในพ.ศ. 2548 ตามการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นมหาวิทยาลัย   2. สาขาวิชาภาษาจีน
    เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาจีนของคณะศิลปศาสตร์ เน้นการ
        สืบเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวจีน ตั้งแต่
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2548 จึงได้มีการ  อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอาจารย์ชาวไทยซึ่งสำาเร็จการศึกษาจากประเทศจีน และอาจารย์
    เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เจ้าของภาษา ยิ่งไปกว่านั้นทางสาขาวิชาภาษาจีนยังมีโครงการแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์
    รัตนโกสินทร์ใหม่ “คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์” เป็นหนึ่งใน 6 คณะ ตามโครงสร้าง ความร่วมมือกับ Lingnan Normal University ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรม
    ใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามพระราชบัญญัติ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนและเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมกับนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 และเปลี่ยนชื่อมาเป็น  ชาวจีนอีกด้วย
    “คณะศิลปศาสตร์”                    3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
        ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตแบ่งเป็น      มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
    3 สาขาวิชา ได้แก่                 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์ผู้สอนทั้ง ชาวไทย และ
                              ชาวต่างชาติที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษาทั้งภายใน
                              และต่างประเทศ ทั้งยังมีการจัดนักศึกษาเข้าค่ายฝึกภาษา ณ ประเทศเดนมาร์ค
                              นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนการใช้ภาษาอังกฤษจากการท่องเที่ยว
                              รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้ทั้งความรู้และลงมือ
                              ปฏิบัติจริง
                                 แม้ว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
                              จะมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษามายาวนาน ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ก็ยังคงมุ่งมั่น
                              ที่จะพัฒนาด้านการสอนต่อไป
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10