Page 6 - Philips : Turning house into homes.
P. 6

หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
   Rice Cooker


   หอมอร่อย สุกทั�วถึง เต็มคุณค่าจากธัญพืช


    ความจุ                    HD4515/37 2,290.-
    1.8 ลิตร


                Smart 3D Technology
                ให้การไหลเวียนความร้อนอย่าง
                 มีประสิทธิภาพจากด้านบน
                  ด้านข้าง และด้านล่าง
                 อย่างสมํ�าเสมอ และทั�วถึง
   คุ้มด้วย 4 ฟั งก์ชัน หลากหลายเมนูพร้อมใช้งาน


    ความจุ                    HD3030 2,090.-
                          .
    1.0 ลิตร
                          . 4 ฟั งก์ชัน หลากหลายเมนูพร้อมใช้
                          อร่อยทุกคําด้วยเทคโนโลยีหม้อเคลือบสีทองหนา 5 ชั�น
                          . ที�ช่วยกระจายความร้อนทั�วถึง
                          . หม้อด้านในทนทานตลอดอายุการใช้งาน**
                          ตั�งเวลาล่วงหน้าได้นานถึง 24 ชม. อุ่นข้าว
                 ระบบ Fuzzy Logic ได้ยาวนาน 12 ชม.
                  ช่วยให้ข้าวสุกทั�วถึง . ระบบ Fuzzy Logic ช่วยให้ข้าวสุกทั�วถึง สดใหม่อยู่เสมอ
                  สดใหม่อยู่เสมอ . ฝาด้านบนออกแบบเหมือนรังผึ�งลดการหยดของไอนํ�า
                          ผ่านการทดสอบแล้วว่าทนทานต่อการล้างด้วยผ้าเช็ดล้าง จํานวน 35,000 ครั�ง
   ทนทาน ด้วยหม้อชั�นในหนา 5 ชั�น


    ความจุ               หนา    HD3138 1,990.-
    2.0 ลิตร              5 ชั�น .
                          . ความจุ 2 ลิตร ใหญ่พอดีสําหรับทั�งครอบครัว
                          ทนทานด้วยหม้อชั�นในหนา 5 ชั�น (ชั�นที� 4 เคลือบ
 เซ็นเซอร์อุณหภูมิระบบ AI อัจฉริยะ         หินบาคุฮันเซกิ กระจายและกักเก็บความร้อนได้ดี)
 ควบคุมและปรับอุณหภูมิในการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ  . ระบบกระจายความร้อน 3D ให้ข้าวสุกทั�วทุกเม็ด
 6 ขั�นตอนเพื�อให้ได้ข้าวที�หอมและอร่อย หินบาคุฮันเซกิ . อุ่นข้าวได้ยาวนาน 24 ชม.
 8 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ ฟั งก์ชันหลากหลายสําหรับข้าว กระจาย และกักเก็บ . ฝาในถอดได้เพื�อให้ทําความสะอาดได้ง่าย
 อาหารจานเดียว ซุป และอาหารอื�นๆ           ความร้อนได้ดี . หม้อชั�นในมีหูจับสัมผัสเย็นเพื�อให้ใช้งานง่าย
 หม้อชั�นในเคลือบ 4 ชั�น หนา 1.4mm ข้าวและอาหารไม่ติดหม้อ     ทําให้ข้าวไม่แห้งติดหม้อ
 ตัวเครื�องสแตนเลสเพื�อความทนทาน และความสวยงาม
 Fast Cook โหมดหุงด่วน 30 นาที เพื�อการหุงข้าวอย่างง่ายดาย ขนาดใหญ่พิเศษ สําหรับทั�งครอบครัว
 เซ็นเซอร์อุณหภูมิคู่ช่วยป้ องกันนํ�าล้น
 ขนาด 0.85 ลิตร หุงข้าวได้สูงสุด 5 ถ้วย สําหรับครอบครัว 2-4 คน
    ความจุ                    HD3119 1,590.-
    2.0 ลิตร                  .
                          . ความจุ 2 ลิตร ใหญ่พอดีสําหรับทั�งครอบครัว
                          . ทนทานด้วยหม้อชั�นในหนา 5 ชั�น
                          . ระบบกระจายความร้อน 3D ให้ข้าวสุกทั�วทุกเม็ด

                 หนา        . อุ่นข้าวได้ยาวนาน 48 ชม.
                 5 ชั�น       หม้อชั�นในมีหูจับสัมผัสเย็นเพื�อให้ใช้งานง่าย
                 หม้อชั�นในหนา 5 ชั�น
                 ทนทานข้าวไม่ติดหม้อ


         *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมูลจําเพราะของสินค้า ราคา และรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11