Page 9 - Philips : Turning house into homes.
P. 9

เครื�องปั� นอเนกประสงค์
   Blender


   คาวหวานครบ                ความจุ                บดแห้ง


   จบในเครื�องเดียว             2.0 ลิตร


   #ครอบคลุมทุกฟั งก์ชันการปั� น       800                  ปั� นสมูทตี�
                        วัตต์
      ใบมีด ProBlend Crush P โปรแกรม Pulse เพื�อการ
      ปั� นนํ�าแข็งไวขึ�น x2 เท่า ปั� นกระแทกนํ�าแข็งให้เนียนละเอียด

    HR2225 2,890.-                               แยกกากเครื�องดื�ม
   .
   . . ใบมีด ProBlend Crush ปั� นนํ�าแข็งไวขึ�น x2 เท่า
   โถปั� น ความจุ 2 ลิตร (ความจุขณะปั� น 1.5 ลิตร)
   . . มอร์เตอร์ทรงพลัง 800 วัตต์
   โปรแกรม Pulse เพื�อการปั� นกระแทกนํ�าแข็งให้เนียนละเอียด
   . . ความเร็ว 3 ระดับตามความต้องการ                       บดสับ
   ใบมีด 4 แฉก ถอดล้างง่ายสะอาดกว่า
   อุปกรณ์เสริม
   โถบดสับ/โถบดเนื�อ/ตัวกรองแยกกาก
                    ปั� นสมูทตี�เนื�อเนียน
                    ไม่จับเป็ นก้อน
                    ภายใน 45 วินาที*
                    . เลือกอุปกรณ์เสริมได้ตามความต้องการ
                    *ทดสอบโหมด MAX กับสูตรอาหารที�หลากหลาย
     ความจุ             . โถปั� นความจุ 1.9 ลิตร แข็งแรง ทนทาน
    2.0 ลิตร                             HR2041/10 1,090.-
                     (ความจุขณะปั� น 1 ลิตร)
                                      อุปกรณ์
     700                                . โถบดแห้ง
     วัตต์   เครื�องปั� นอเนกประสงค์
   พร้อม 5 โปรแกรม ปั� นครบ
   ทุกความต้องการ                           HR2041/30 1,290.-
   ด้วยพลังมอเตอร์ 700 วัตต์                       อุปกรณ์
                                      .
    HR2221 1,790.-                            โถบดแห้ง . โถบัดสับ
   . ProBlend Crush เทคโนโลยีการปั� น

   . ทรงประสิทธิภาพปั� นนํ�าแข็งไวขึ�น x 2
   ใบมีดสแตนเลสแท้ขนาดใหญ่ 4 แฉก ปั� นนํ�าแข็งยูนิต
   . ได้ละเอียดถอดล้างทําความสะอาดได้
   โถปั� นพลาสติก SAN แข็งแรง ทนทาน
   . ความจุ 2 ลิตร ความจุขณะปั� น 1.5 ลิตร              HR2041/50 1,290.-
   . ปุ่ มกดซิลิโคนป้ องกันนํ�าเข้า ทําความสะอาดง่าย          อุปกรณ์
   อุปกรณ์เสริม
   - โถบดแห้ง และไม้พาย                         . โถปั� น . โถบดแห้ง
         *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงข้อมูลจําเพราะของสินค้า ราคา และรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14