Page 15 - หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2
P. 15

กดที่ภ�พ
    หรือสแกนเพื่อดูวีดีโอ  ก�รสร้�งคว�มคุ้นเคย

                  กับลูกบ�สเกตบอล


             การหมุนลูกบาสเกตบอล                การส่งและรับลูกบาสเกตบอล
               บนปลายนิ้วมือ                     รอบลำาตัว          การส่งและรับลูกบาสเกตบอล                 การส่งและรับลูกบาสเกตบอล
           สลับมือซ้ายและมือขวา                  ลอดระหว่างขาทั้งสองข้าง

                                         หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
                                       เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20