Page 10 - หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2
P. 10

9) เม่�อฝ่่ายู่หนึ�งฝ่่ายู่ใดที่ำาล่้กบอล่ออกนอกสนาม ให�อ่กฝ่่ายู่หนึ�ง
    ส่งล่้กเข�ามาจากขอบสนามภายู่ใน 5 ว้่นาที่่ ถ�าเก่น 5 ว้่นาที่่

    ให�เปล่่�ยู่นส่ง แล่ะถ�าผู้้�เล่่นฝ่่ายู่ใดพื้ยู่ายู่ามถ่ว้งเว้ล่าอยู่้่เสมอ
    ให�ปร้บเป็นฟาว้ล่์
    10) ผู้้�ต้้ดส่นม่หน�าที่่�ต้้ดส่นว้่าผู้้�เล่่นคนใดฟาว้ล่์ แล่ะล่งโที่ษ

    ให�ผู้้�เล่่นหมดส่ที่ธิ์่�
    11) ผู้้�ต้้ดส่นม่หน�าที่่�ต้้ดส่นว้่าล่้กใดออกนอกสนาม แล่ะฝ่่ายู่ใดเป็น

    ฝ่่ายู่ส่งล่้กเข�าเล่่น แล่ะจะที่ำาหน�าที่่�เป็นผู้้�ร้กษาเว้ล่าบ้นที่ึกจำานว้น
    ประต้้ที่่�ที่ำาได� แล่ะที่ำาหน�าที่่�ที่้�ว้ไปต้ามว้่ส้ยู่ของผู้้�ต้้ดส่น
    12) การเล่่นแบ่งออกเป็น 2 ครึ�ง ๆ ล่ะ 20 นาที่่

    13) ฝ่่ายู่ที่่�ที่ำาประต้้ได�มากที่่�สุดเป็นผู้้�ช้นะ ในกรณี่คะแนนเที่่าก้น
    ให�ต้่อเว้ล่าออกไป แล่ะถ�าฝ่่ายู่ใดที่ำาประต้้ได�ก่อนถ่อว้่าเป็นฝ่่ายู่ช้นะ               การแข้่งข้ันิกีฬาบาสเกตบอลอย์่างเป็นิทางการ


                   ปี ค.ศี. 1915 สมาคม Y.M.C.A. สมาคมก่ฬามหาว้่ที่ยู่าล่้ยู่แห่งช้าต้่ แล่ะสมาพื้้นธิ์์
                   ก่ฬาสม้ครเล่่นได�ร่ว้มประชุ้มเพื้่�อร่างกต้่กาการเล่่นก่ฬาบาสเกต้บอล่ขึ�นมา เพื้่�อให�
                   เป็นบรรที่้ดฐานเด่ยู่ว้ก้น

                   ปี ค.ศี. 1936 ก่ฬาบาสเกต้บอล่ ได�ร้บการบรรจุในก่ฬาโอล่่มปิกเป็นคร้�งแรก
                   ปี ค.ศี. 1938 ก่ฬาบาสเกต้บอล่ ได�ปร้บปรุงแก�ไขกต้่กาให�ด่ขึ�น ในการแข่งข้นก่ฬา

                   โอล่่มปิก คร้�งที่่� 11  ณี กรุงเบอร์ล่่น ประเที่ศีเยู่อรมน่ เป็นการฟาว้ล่์ 1 คร้�ง ถ�าฟาว้ล่์
                   2 คร้�ง หมดส่ที่ธิ์่�เล่่น
      หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
   10
      เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15