Page 11 - หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2
P. 11

กีฬ�บ�สเกตบอล   ในประเทศไทย      ปี พิ.ศึ. 2477 นายู่นพื้คุณี พื้งษ์สุว้รรณี
      อาจารยู่์สอนภาษาจ่นที่่�โรงเร่ยู่นม้ธิ์ยู่มว้้ดบพื้่ต้รพื้่มุข

      ได�ช้่ว้ยู่เหล่่อกรมพื้ล่ศีึกษา โดยู่จ้ดแปล่กต้่กาก่ฬา
      บาสเกต้บอล่จากภาษาอ้งกฤษมาเป็นภาษาไที่ยู่

                                          องคิ์กรสำาคิัญ์ที่ส่งเสริมและ
      ปี พิ.ศึ. 2477 กรมพื้ล่ศีึกษาได�จ้ดการแข่งข้น             จัดการแข้่งข้ันิกีฬาบาสเกตบอล
      ก่ฬาบาสเกต้บอล่น้กเร่ยู่นขึ�นเป็นคร้�งแรก สม้ยู่ที่่�        ในิประเทศึไทย์ ได้แก่

      นอ.หล่ว้งศีุภช้ล่าศี้ยู่ ร.น ดำารงต้ำาแหน่ง อธิ์่บด่กรม          สมาคมบาสเกตบอลแห่ง
      พื้ล่ศีึกษา                                ประเทศไทยในพื่ระบรม
                                           ราช้้ปถัมภ์
                                           กรมพื่ลศึกษา
      ปี พิ.ศึ 2495 ได�ม่การจ้ดการแข่งข้นก่ฬา                 กรุงเทพื่มหานคร
 การแข้่งข้ันิกีฬาบาสเกตบอลอย์่างเป็นิทางการ บาสเกต้บอล่ระหว้่างน้กเร่ยู่นหญิ่ง แล่ะการแข่งข้น การกีฬาแห่งประเทศไทย

      ระหว้่างประช้าช้นที่้�ว้ ๆ ไป                       ทบวังมหาวัิทยาลัย
                                           (กีฬามหาวัิทยาลัย)
                                           กองทัพื่
      ปี พิ.ศึ. 2496 ได�ม่การจ้ดต้้�งสมาคมบาสเกต้บอล่              (กีฬาเหล่าทัพื่)

      แห่งประเที่ศีไที่ยู่ แล่ะได�เป็นสมาช้่ก สมาคมบาสเกต้บอล่          กองทัพื่อากาศ
      ระหว้่างประเที่ศีต้้�งแต้่ ว้้นที่่� 10 กรกฎาคม พื้.ศี. 2496        (กีฬานักเรียน)

                                           สถาบันการศึกษาทั่วัไป
      ปัจจุบันิ ก่ฬาบาสเกต้บอล่ถ้กบรรจุในหล่้กส้ต้ร
      การเร่ยู่นการสอนในทีุ่กระด้บการศีึกษา ต้้�งแต้่ระด้บ

      ประถม ม้ธิ์ยู่ม แล่ะอุดมศีึกษา   ประโยชน์ของก�รเล่นกีฬ�บ�สเกตบอล
      1. ช้่วัยให�เกิดพื่ัฒนาการทางด�านร่างกาย จัิตใจั อารมณ์ และสังคม

      2. ช้่วัยปล้กฝึังลักษณะนิสัยขึ้องการร้�จัักรับผู้ิดช้อบต่อหน�าที่ ควัามมีระเบียบวัินัย

       การเคารพื่ กฎเกณฑ์์กติกา และสร�างเสริมมารยาทที่ดีงาม
      3. ช้่วัยสร�างควัามเช้ื่อมั่นในตนเอง สามารถตัดสินใจัได�ถ้กต�อง รวัดเร็วั

      4. ช้่วัยสร�างนิสัยควัามเป็นผู้้�มีนำ�าใจันักกีฬา
      5. ช้่วัยผู้่อนคลายควัามตึงเครียดและก่อให�เกิดควัามสนุกสนานเพื่ลิดเพื่ลิน

      6. ช้่วัยให�เกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำาลังกายและนำาไปปฏิิบัติจันเป็นนิสัย

      7. ช้่วัยสร�างปฏิิภาณไหวัพื่ริบในการแก�ปัญหาเฉพื่าะหน�าได�เป็นอย่างดี
                                         หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
                                       เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16