Page 9 - หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2
P. 9

คว�มรู้ทั่วไป
                   �บ�สเกตบอลสเกตบอลสเกตบอล
    เกี่ยวกับกีฬ�บ�สเกตบอล

    ต้นิกำาเนิิดและผู้คิิดคิ้นิกีฬาบาสเกตบอล    1. ปี คิ.ศึ. 1891 ดร.เจมส์ ไนิสมิท คิรูพิลศึึกษาข้อง The International

    Y.M.C.A. Training School อย์ู่ที่เม้องสปริงฟุิล รัฐแมสซาชูเซส
    ประเทศึสหรัฐอเมริกา    2. กีฬาบาสเกตบอล ถููกคิิดคิ้นิการเล่นิกีฬาในิร่มที่เหมาะสมที่จะเล่นิในิฤดูหนิาว โดย์ดัดแปลงการเล่นิกีฬาอเมริกันิ
    ฟุุตบอลและเบสบอลเข้้าด้วย์กันิ และมีการเล่นิเป็นิทีม    3. การเล่นิกีฬาบาสเกตบอลในิคิรั�งแรก ใช้ลูกฟุุตบอลและตะกร้าเป็นิอุปกรณ์์สำาหรับให้นิักกีฬาเล่นิ โดย์นิำาตะกร้า
    ลูกพิีชไปแข้วนิไว้ที่ฝาผนิังข้องห้องพิลศึึกษา แล้วให้ผู้เล่นิพิย์าย์ามโย์นิลูกฟุุตบอลลงในิตะกร้านิั�นิให้ได้ ใช้เนิ้�อที่สนิาม

    สำาหรับเล่นิให้มีข้นิาดเล็กลง แบ่งผู้เล่นิออกเป็นิข้้างละ 7 คินิ และวางกติกาการเล่นิไว้จำานิวนิ 4 ข้้อ
     1) ผู้้�เล่่นที่่�ครอบครองล่้กบอล่อยู่้่น้�น จะต้�องหยูุ่ดอยู่้่ก้บที่่�ห�ามเคล่่�อนที่่�ไปไหน

      2) ประต้้จะต้�องอยู่้่เหน่อศี่รษะของผู้้�เล่่น แล่ะอยู่้่ขนานก้บพื้่�น
      3) ผู้้�เล่่นสามารถครอบครองบอล่ไว้�นานเที่่าใดก็ได� โดยู่ค้่ต้่อส้�ไม่อาจเข�าไปถ้กต้�องต้้ว้ผู้้�เล่่นที่่�ครอบครองบอล่ได�

      4) ห�ามการเล่่นที่่�รุนแรงต้่าง ๆ โดยู่เด็ดขาด ผู้้�เล่่นที่้�งสองฝ่่ายู่จะต้�องไม่กระที่บกระแที่กก้น    4. ดร.เจมส์ ไนิสมิทได้ปรับปรุงแก้ไข้ระเบีย์บเพิ้่อให้ผู้เล่นิหลีกเลี่ย์งการปะทะกันิ โดย์กำาหนิดผู้เล่นิไว้ฝ่าย์ละ 5 คินิ
    และเข้ีย์นิกติกาไว้จำานิวนิ 13 ข้้อ
     1) ผู้้�เล่่นห�ามถ่อล่้กบอล่แล่�ว้ว้่�ง

     2) ผู้้�เล่่นจะส่งบอล่ไปที่่ศีที่างใดก็ได� โดยู่ใช้�ม่อเด่ยู่ว้หร่อสองม่อก็ได�
     3) ผู้้�เล่่นจะเล่่�ยู่งบอล่ไปที่่ศีที่างใดก็ได� โดยู่ใช้�ม่อเด่ยู่ว้หร่อสองม่อก็ได�
     4) ผู้้�เล่่นต้�องใช้�ม่อที่้�งสองเข�าครอบครองบอล่ ห�ามใช้�ร่างกายู่ช้่ว้ยู่ในการครอบครองบอล่

     5) ในการเล่่นจะใช้�ไหล่่กระแที่ก หร่อใช้�ม่อดึง ผู้ล่้ก ต้่ หร่อที่ำาการใดๆให�ฝ่่ายู่ต้รงข�ามล่�มล่งไม่ได� ถ�าผู้้�เล่่นฝ่่าฝ่ืน
     ถ่อเป็นการฟาว้ล่์ 1 คร้�ง ถ�าฟาว้ล่์ 2 คร้�ง หมดส่ที่ธิ์่�เล่่น จนกว้่าฝ่่ายู่หนึ�งฝ่่ายู่ใดที่ำาประต้้ก้นได� จึงจะกล่้บมาเล่่น
     ได�อ่ก ถ�าเก่ดการบาดเจ็บระหว้่างการแข่งข้น จะไม่ม่การเปล่่�ยู่นต้้ว้ผู้้�เล่่น

     6) ห�ามใช้�ขาหร่อเที่�าแต้ะล่้ก ถ่อเป็นการฟาว้ล่์ 1 คร้�ง
     7) ถ�าฝ่่ายู่หนึ�งฝ่่ายู่ใดที่ำาฟาว้ล่์ต้่ดต้่อก้น 3 คร้�ง ให�อ่กฝ่่ายู่หนึ�งได�ประต้้
     8) ประต้้ที่่�ที่ำาได�หร่อน้บว้่าได�ประต้้น้�น ต้�องเป็นการโยู่นบอล่ให�ล่งต้ะกร�า ฝ่่ายู่ป้องก้นจะไปยูุ่่งเก่�ยู่ว้ก้บประต้้

     ไม่ได�เด็ดขาด                                         หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
                                       เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล มัธยมศึกษาปีที่ 2 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14