Page 10 - วิศวกรรมสาร ปีที่ 76 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2566
P. 10

ปฏิรูปการจัดการน�้าทั้งระบบ     3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้าของผู้เขียน      หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 ปี (2522-2524) กับ อัตราการรั่วซึมบนแปลงเพาะปลูกข้าว ส�าหรับปริมาณน�้าฝนที่
     บริษัท เอเคอร์ ที่กรมชลประทาน ผู้เขียนก็ได้กลับไปเป็นอาจารย์ ตกลงบนแปลงเพาะปลูกข้าว และสามารถใช้แทนน�้าชลประทานได้
     ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งค�านวณหาความสัมพันธ์ด้วยแบบจ�าลองเป็นรายสัปดาห์เช่น
     2525 และในเดือนมีนาคม 2526 ผู้เขียนก็ได้ย้ายมาสอนหนังสือที่ เดียวกัน โดยต้องเก็บข้อมูลจากแปลงทดลองในเขตโครงการ
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ชลประทานมาสอบเทียบแบบจ�าลองด้วย เป็นต้น แล้วน�าข้อมูล
     เกษตรศาสตร์ โดยคาดหวังว่าจะน�าประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติงานกับ เหล่านี้ไปใช้

     บริษัท เอเคอร์เป็นเวลา 4 ปี (1 ปีในประเทศคานาดา และ 3 ปี  - จัดสรรน�้าล่วงหน้ารายสัปดาห์อย่างเป็นระบบด้วยแบบจ�าลอง
     ในประเทศไทย) มาสอนนักศึกษาและปฏิบัติงานวิจัยประยุกต์ และ
     ในเรื่องที่เกี่ยวกับ                 - ศึกษาเพื่อสร้างเกณฑ์การใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าเพื่อการ
      1) การศึกษาการใช้น�้าในลุ่มน�้าอย่างเป็นระบบด้วยแบบจ�าลอง เพาะปลูกฤดูแล้งในรูปของกราฟส�าหรับค�านวณหาพื้นที่เพาะปลูก
      2) การจัดสรรน�้าล่วงหน้ารายสัปดาห์อย่างเป็นระบบด้วย ฤดูแล้ง (Dry season area reduction cure-DSAR Curve) ถ้า

        แบบจ�าลอง                  ค�านวณหาถูกต้อง และใช้กราฟนี้ค�านวณหาพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้ง
      3) น�าแบบจ�าลองการจัดการน�้าที่บริษัท เอเคอร์ได้เริ่มพัฒนา แล้ว น�้าจะไม่แห้งอ่างในระยะยาว และที่ต้นการเพาะปลูกฤดูฝน
        ไว้มาพัฒนาต่อ                ถ้าฝนเกิดตกช้าก็มีน�้าให้เตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว
                                3.2) การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
      3.1) น�าแบบจ�าลองส�าหรับค�านวณหาความต้องการน�้า จัดการน�้าด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเฉพาะที่ส�าคัญ ประกอบ
     เพื่อการชลประทานที่เหมาะส�าหรับลักษณะการชลประทานใน ด้วย

     ประเทศไทยที่บริษัท เอเคอร์ ได้เริ่มพัฒนาไว้มาพัฒนาต่อพร้อมทั้ง      1) ประมาณปี พ.ศ. 2528 ผู้เขียนได้เดินทางไปปฏิบัติงาน
     เก็บข้อมูลจากแปลงทดลองในเขตโครงการชลประทานมาสอบเทียบ ที่โครงการชลประทานน�้าอูน จ.สกลนคร ในวันเสาร์-อาทิตย์
     แบบจ�าลอง เช่น ปริมาณน�้าใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว ร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้าอีกท่านหนึ่ง

    10  วิศวกรรมสาร
       ปีที่ 76 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2566
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15