Page 9 - วิศวกรรมสาร ปีที่ 76 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2566
P. 9

ปฏิรูปการจัดการน�้าทั้งระบบ      ลงกรณ์แล้วเสร็จจะมีน�้าเหลือ เพราะระบบชลประทาน      ทางปฏิบัติภาคสนามผู้เขียนจะได้รับมอบหมายให้ออก
      ก่อสร้างได้ช้ากว่าอ่างเก็บน�้า ฉะนั้นถ้ารีบผันน�้าจากลุ่มน�้า ไปแก้ปัญหา แล้วกลับมารายงานให้หัวหน้าโครงการของ
      แม่กลองมาใช้ในลุ่มน�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่างได้   กรมชลประทานได้รับทราบแล้วเขียนรายงานให้หัวหน้า
      เร็วกว่าเท่าใดก็จะเกิดประโยชน์มากเท่านั้น         โครงการของบริษัท เอเคอร์ได้รับทราบด้วย ถ้าปัญหาใด
       หลังจากนั้นกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท เอเคอร์     ยุ่งยากและซับซ้อนก็ให้ศึกษาเป็นกรณีศึกษา แต่ละกรณี

      จากประเทศคานาดาให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้า      ศึกษาได้จัดพิมพ์แจกในกรมชลประทานกรณีศึกษาละ
      ในลุ่มน�้าเจ้าพระยา ซึ่งบริษัทเอเคอร์ได้เพิ่มประสิทธิภาพ 500 ชุด รวม 7 กรณีศึกษา
      การจัดการน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยา โดยการจัดสรรน�้าล่วง    อนึ่งเมื่อใกล้จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง โครงการเพิ่ม
      หน้ารายสัปดาห์อย่างเป็นระบบด้วยแบบจ�าลองตั้งแต่      ประสิทธิภาพแหล่งน�้าโดยการจัดสรรน�้าล่วงหน้ารายสัปดาห์
      ปี พ.ศ. 2522-2525 และบริษัทเอเคอร์ได้ชักชวนผู้เขียน    อย่างเป็นระบบด้วยแบบจ�าลอง กรมชลประทานได้เตรียม
      ให้มาร่วมงานดังกล่าว ซึ่งขณะนั้นผู้เขียนได้ปฏิบัติงานใน  การจะจัดจ้างบริษัทเอเคอร์ต่อ และเตรียมจัดหาบุคลากร

      หน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการน�้ามาปฏิบัติงานร่วม
      และสุดท้ายผู้เขียนก็สามารถลาออกจากราชการเป็นการ      กับบริษัทเอเคอร์ โดยคาดหวังว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
      ชั่วคราวตามมติ ครม. มาร่วมงานดังกล่าวได้เป็นเวลา 3 ปี   ครั้งต่อไป กรมชลประทานจะสามารถด�าเนินการจัดสรรน�้า
      (2522-2524) หน้าที่ของผู้เขียนในโครงการนี้คือ เมื่อ    ล่วงหน้ารายสัปดาห์อย่างเป็นระบบด้วยแบบจ�าลองต่อได้
      จัดสรรน�้าล่วงหน้ารายสัปดาห์ไปแล้วและเกิดปัญหาใน     ด้วยตนเอง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เงินกู้ส�าหรับจ้างบริษัท

                                   ที่ปรึกษา มีไม่เพียงพอ
                                    อนึ่งในปี พ.ศ. 2523 ขณะที่ด�าเนินการจัดสรรน�้าล่วงหน้า
                                   รายสัปดาห์อย่างเป็นระบบด้วยแบบจ�าลองอยู่นั้น ได้เกิด
                                   อุทกภัยโดยมีปริมาณน�้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาวัดได้
                                   3,800 ลบ.ม.ต่อวินาที (วัด 2 ครั้งด้วย Current meter
                                   ในขณะนั้นวัด 1 ครั้งใช้เวลา 1 วัน) แต่ผู้จัดการโครงการ
                                   ของกรมชลประทาน (อาจารย์ถนอม คล้ายขยาย) ซึ่ง

                                   รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรน�้าช่วงเกิดอุทกภัย (ซึ่งท่าน
                                   มักจะมาปฏิบัติงานที่กรมชลประทานสามเสนโดยไม่มี
                                   วันหยุดเสาร์-อาทิตย์) ได้ดีโดยไม่เกิดน�้าท่วมรังสิต
                                   ดอนเมือง หลักสี่และเขตจตุจักร เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2554
                                   ซึ่งมีปริมาณน�้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาใกล้เคียงกัน อนึ่ง

                                   ในช่วงที่ด�าเนินการจัดสรรน�้าล่วงหน้ารายสัปดาห์อย่าง
                                   เป็นระบบด้วยแบบจ�าลองอยู่นั้นจะท�าให้ทราบความจุ
                                   ของคลองทั้งคลองส่งน�้าและคลองระบายน�้าทุกสายได้เป็น
                                   อย่างดี จึงไม่ท�าให้เกิดความผิดพลาดในการผันน�้าอุทกภัย
                                   เช่นปี พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้เขียนทราบถึงความผิดพลาดใน
                                   การผันน�้า 200 ลบ.ม.ต่อวินาที เข้าคลองระพีพัฒน์ตั้งแต่

                                   วันแรกแต่ไม่ทราบว่าจะท�าอย่างไร ทั้งนี้เพาะพื้นที่ของ
                                   โครงการชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเคย
                                   เป็นกรณีศึกษาของผู้เขียนมาก่อน
                                                  วิศวกรรมสาร 9
                                           ปีที่ 76 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2566
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14